Mahtra Talurahvamuuseumi põhimäärus 2008

Juuli 2024
ETKNRLP
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Mahtra Talurahvamuuseumi põhimäärus 2008
Vastu võetud kultuuriministri 4. veebruari 2008. a määrusega nr 12 (RTL 2008, 12, 163), jõustunud 11.02.2008


Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

18.06.2010 nr 15 (RT I 2010, 35, 205) 1.07.2010, osaliselt 1.01.2011


Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 ja «Muuseumiseaduse» § 6 lõike 1 alusel.


1. peatükk
ÜLDSÄTTED


§ 1. Mahtra Talurahvamuuseum

(1) Mahtra Talurahvamuuseum (edaspidi muuseum) on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigimuuseum ja ministeeriumi hallatav riigiasutus.

(2) Muuseum juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, kultuuriministri määrustest ja käskkirjadest, muudest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

(3) Muuseumil on oma nimega pitsat, oma eelarve ning kehtiva seadusandlusega kooskõlas olev sümboolika.

§ 2. Muuseumi asukoht

Muuseum asub Juuru alevikus. Muuseumi postiaadress on Muuseumi 1, Juuru, 79401 Rapla maakond.

2. peatükk
TEGEVUS JA ÜLESANDED


§ 3. Muuseumi põhiülesanne

(1) Muuseumi põhiülesanne on koguda, uurida ja säilitada Rapla maakonna ajaloo-, kultuuri- ning kodulooalast kultuuriväärtusega informatsiooni ja esemelist materjali ning korraldada selle vahendamist üldsusele teaduslikel ja hariduslik-meelelahutuslikel eesmärkidel.

(2) Muuseum:
1) kogub süsteemselt Raplamaa ajalooga seotud materjale ekspeditsioonide, ostude, annetuste ja korrespondentide kaastöö kaudu;
2) korraldab ja säilitab kogutud museaale nende arvelevõtmise ja säilitamise korra kohaselt koos teadusliku inventeerimise ning andmebaaside jms koostamisega;
3) esitab ja vahendab kultuuripärandit avalikkusele näituste, trükiste, loengute, ajakirjanduse, televisiooni, raadio, interneti, avalike ürituste, muuseumipedagoogika jms kaudu;
4) teenindab asutusi, organisatsioone ja üksikuurijaid vastavalt kogude kasutamise korrale ja teenuste hinnakirjale;
5) nõustab museoloogilistes ja kultuuripärandi alastes küsimustes muuseume, kohalikke omavalitsusüksusi, riigiasutusi ning teisi juriidilisi ja füüsilisi isikuid;
6) teeb uurimistööd, korraldab konverentse, koostab ja kirjastab muuseumi toimetisi, muuseumijuhte, katalooge, õppematerjale ning muid muuseumi profiilile vastavaid teaduslikke ja populaarseid väljaandeid;
7) teeb koostööd teiste muuseumide, haridus-, mälu- ning teadus- ja arendusasutustega ning üksikisikutega uurimistöö, museoloogia, näituste, informatsiooni ja väljaannete vahetamise, koolituse jms vallas nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt;
8) korraldab kontserte, etendusi ja teisi kultuuriüritusi ja teeb sellealast koostööd kultuuri- ja haridusasutustega ning -kollektiividega, kaasates oma tegevusse erinevaid rahvusrühmi;
9) annab konsultatsioone ja teostab ekspertiise muuseumi profiilile vastavate materjalide kohta;
10) täidab muid ülesandeid, mis on muuseumile pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega või kultuuriministri määruse ja käskkirjaga.

(3) Muuseum koostab oma arengukava koos iga-aastase tegevuskavaga, teadus-, kogumis-, säilitus- ja näitusepoliitika ja muu tegevuse plaanid lähtuvalt muuseumi põhiülesannetest, kooskõlastab need enne kinnitamist Eesti Rahva Muuseumiga ning esitab Kultuuriministeeriumile teadmiseks.

(4) Muuseumil on õigus osutada muuseumi põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid vastavalt kultuuriministri määrusega kehtestatud loetelule.

(5) Muuseumil on õigus korraldada arheoloogilisi välitöid, teha uuringuid, ekspertiise ja konserveerida mälestisi muinsuskaitseseaduses ettenähtud korras.

(6) Muuseum osaleb vastavalt võimalustele miljööväärtuslike alade ja kultuurmaastike seires, Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu koostamises ja kultuuripärandi inventeerimisel ning teeb Muinsuskaitseametile ettepanekuid kultuuriväärtusega asjade mälestisteks tunnistamiseks.

[RT I 2010, 35, 205 – jõust. 1.07.2010]

§ 4. Muuseumi kogud

(1) Muuseum komplekteerib oma kogud iseseisvalt. Museaalide arvelevõtmine ja säilitamine toimub kultuuriministri kehtestatud korras.

(2) Museaalid moodustavad puutumatu muuseumikogu. Museaalide väljaarvamine ja üleandmine toimub vastavalt «Muuseumiseadusele».

(3) Muuseumikogu täiendamise ja museaalide säilitamisega seotud küsimused otsustab peavarahoidja koos teaduriga ning kinnitab direktor. Muuseumikogude täiendamine lähtub kogumispoliitkast.

(4) Muuseumikogu täiendamine ostu teel toimub ostukomisjoni otsusega. Ostukomisjon moodustatakse direktori käskkirjaga. Ostukomisjoni juhib peavarahoidja.

3. peatükk
JUHTIMINE JA STRUKTUUR


§ 5. Direktor

Muuseumi juhib direktor, kes valitakse ametisse avalikul konkursil kuni viieks aastaks. Töölepingu direktoriga sõlmib kultuuriminister.

§ 6. Direktori ülesanded
(1) Direktor:
1) juhib muuseumi tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab muuseumile pandud ülesannete ning muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest;
2) esitab kultuuriministrile kinnitamiseks muuseumi koosseisu ja ametikohtade arvu;
3) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud muuseumi töötajatega. Ametikohtade täitmisel võib direktor välja kuulutada konkursi;
4) määrab töötajate tööjaotuse, töötasud, lisatasud ja preemiad ning kinnitab ametijuhendid;
5) esindab muuseumi, sealhulgas sõlmib lepinguid ja teostab muid tehinguid ning volitab selleks vajadusel teisi isikuid;
6) käsutab kooskõlas õigusaktidega muuseumi valduses olevat riigivara ja rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase kasutamise;
7) annab välja käskkirju ja volikirju;
8) kinnitab seadustega kehtestatud korras muuseumi töökorralduse reeglid, valitsusasutuste asjaajamiskorra alustest lähtudes asjaajamiskorra ning muud muuseumi sisesed eeskirjad, kinnitab piletite ning muude muuseumi poolt osutatavate teenuste hinnad;
9) kinnitab muuseumi lahtiolekuajad kooskõlastatult Eesti Rahva Muuseumiga;
10) hoiab muuseumi pitsatit ja määrab kindlaks selle kasutamise korra;
11) esitab muuseumi finants- ja tegevusanalüüsi teostamiseks Eesti Rahva Muuseumile vajalikke andmeid eelarvevahendite kasutamise, palgafondi, personali töötasumäärade, investeeringute, varade jm näitajate kohta;
12) täidab muid seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega ning kultuuriministri määruse ja käskkirjaga talle pandud ülesandeid.

[RT I 2010, 35, 205 – jõust. 1.07.2010]

(2) Direktorit asendab tema äraolekul direktori poolt määratud muuseumitöötaja.

§ 7. Direktori asetäitja arendusalal

Direktori asetäitja arendusalal:
1) tagab muuseumi arengukava nõuetekohase koostamise ja täiendamise;
2) koostab ja koordineerib muuseumi arendusprojekte koostöös teiste muuseumi töötajatega;
3) korraldab turundustegevust, avalikke suhteid ning koostööd turismiorganisatsioonidega;
4) sõlmib lepinguid ja teostab muid tehinguid direktorilt saadud volituste piires;
5) täidab muid direktori poolt antud ülesandeid.

§ 8. Peavarahoidja

Peavarahoidja:
1) juhib muuseumi kogude alast tööd;
2) vormistab vastavalt eeskirjadele kogude ülddokumentatsiooni;
3) viib muuseumi kogudes läbi regulaarseid inventuure;
4) korraldab museaalide andmete sisestamist elektroonilisse andmebaasi;
5) tagab muuseumi võimaluste piires optimaalsed säilitamistingimused.

§ 9. Muuseumi struktuur

Muuseum on osakondadeta ja allüksuseta terviklik organisatsioon.

§ 10. Muuseumi nõukogu

(1) Muuseumi põhisuundade kavandamiseks ning töö hindamiseks moodustatakse muuseumi nõukogu (edaspidi nõukogu).

(2) Nõukogul on 5–7 liiget.

[RT I 2010, 35, 205 – jõust. 1.01.2011]

(3) Nõukogusse kuuluvad Kultuuriministeeriumi, Muinsuskaitseameti, kohaliku omavalitsusüksuse ja kultuuri- ning majandusvaldkonna esindajad.

[RT I 2010, 35, 205 – jõust. 1.01.2011]

(4) Nõukogu koosseisu ja pädevuse kinnitab kultuuriminister direktori ettepanekul.

4. peatükk
VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL


§ 11. Vara ja finantseerimine

(1) Muuseumi valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub «Riigivaraseaduses» või selle alusel kehtestatud korras.

(2) Muuseumi tegevust finantseeritakse riigieelarvest, oma tegevusest saadud sissetulekutest, toetustest, annetustest ning muudest laekumistest.

(3) Muuseumi eelarve kinnitamine ja raha kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 12. Aruandlus ja kontroll

(1) Muuseum peab raamatupidamisarvestust ja esitab aruandeid seadusega kehtestatud korras.

(2) Muuseumi finantsmajanduslikku, tulemus- ja vastavusauditeid viivad läbi Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

5. peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE


§ 13. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

Muuseumi ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras. 
Mahtra Talurahvamuuseumi põhimäärus 2008
Mahtra Talurahvamuuseum, Muuseumi 1, Juuru alevik, Rapla vald, 79401 Raplamaa, tel 484 4199, 484 4162,
Eesti keeles   In English   По русски